73.214regisztrált tag
Felhasználási feltételekVissza

A jelen Felhasználási Feltételek szabályozza a www.fitvideo.hu honlapnak (a továbbiakban Honlap), annak összes funkciójának és szolgáltatásának – ideértve az ott fellelhető bármely termék, szoftver - használatát (a továbbiakban Szolgáltatás). A Honlap üzemeltetője jogosult a Szolgáltatás tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, illetve jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, abbahagyni.


A Honlap üzemeltetője (a továbbiakban a Honlap üzemeltetője):

Cégnév: FitVideo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 86/A 5. lph. 4/10.
Cégjegyzékszám: 01-09-702804A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a „FitVideo” kifejezés bármilyen jellegű használatára.


1. A Szolgáltatás igénybevételét megelőzően el kell fogadnod jelen Felhasználási Feltételeket.

Amennyiben nem fogadod el a Felhasználási Feltételeket, nem leszel jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

A Honlap használata érdekében történő regisztrációval Közted és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre. A regisztrációval a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt előírásokat magadra nézve kötelezőnek ismered el. A szerződésre a magyar jog szabályai alkalmazandóak. Amennyiben a Szolgáltatást regisztráció nélkül veszed igénybe, a Szolgáltatás használata a jelen Felhasználási Feltételek elfogadását jelenti. A jelen jogügyletből fakadó esetleges jogviták esetére a felek a pertárgy értéktől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság ill. a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság illetékességének.


A szerződés alapján jogosulttá válsz a Szolgáltatásnak jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelő igénybevételére, ideértve a Honlap, illetve annak egyes elemei, szoftverei felhasználását.

A szerződés határozatlan időre jön létre.

Jelen Felhasználási Feltételek tartalmát a Honlap üzemeltetője egyoldalúan jogosult megváltoztatni. A hatályos Felhasználási Feltételeket a Honlap üzemeltetője a http://fitvideo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=17 linken teszi közzé. A Szolgáltatásnak a Felhasználási Feltételek módosítását követő igénybevételével a módosított Felhasználási Feltételeket elfogadod.

A Jelen Felhasználási Feltételek a Honlap valamennyi használójára vonatkozik.

 

A Szolgáltatás használata során nem tanúsíthatsz jogellenes magatartást. Jogellenes magatartásnak minősül különösen de nem kizárólagosan, amely akár a Szolgáltatás nyújtásának, akár a Szolgáltatás igénybevételének helyén:

- szabálysértést vagy bűncselekményt valósít meg,
- harmadik személy szerzői jogát sérti,
- harmadik személy személyhez fűződő jogát sérti,
- a Honlap üzemeltetőjének, bármely alvállalkozójának, alkalmazottjának a Honlappal kapcsolatos bármely szerzői jogát sérti,
- a Honlap bármely tartalmának, elemének - ideértve az esetleges reklámokat is - a Honlap üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül történő letöltése, módosítása, feldolgozása, visszafejtése, többszörözése, előállítása, terjesztése, sugárzása, közvetítése, bármely más módon történő megjelenítése, értékesítése, licencbe adása, vagy bármely más módon történő felhasználása,
- a Honlappal kapcsolatban elkövetett engedély nélküli számítógépes behatolás, vírusok és más kártékony számítógépes programok feltöltése.

 

Amennyiben a Honlap üzemeltetője tudomást szerez arról, hogy jogellenes magatartást tanúsítasz, illetve ennek gyanúját észleli, jogosult a Honlap használatától eltiltani. Az eltiltás következtében elszenvedett bármilyen jellegű kárért a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli.

A jogellenes magatartással okozott bármilyen jellegű kárért teljes polgári jogi és büntetőjogi felelősség terhel. Az ilyen magatartásokkal összefüggésben a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben jogellenes magatartásoddal kapcsolatban a Honlap üzemeltetőjét bármilyen hatóság vagy bíróság kártérítés vagy bírság, büntetés stb. megfizetésére kötelezi, köteles vagy a Honlap üzemeltetője számára megfelelő kártérítést nyújtani.


2. A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe, akik a hasonló jellegű szerződések megkötéséhez szükséges szerződéskötési képessége nem korlátozott.

A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti. Nem ajánljuk a gyakorlatok végzését terhesség esetén, illetve ha olyan betegségben szenvedsz, ami kizárja a fizikai igénybevételt, vagy műtét után lábadozol. Ha kétségeid vannak, kérd ki kezelőorvosod véleményét. Amennyiben a gyakorlatok végzése közben szédülsz, légzési zavarok, éles fájdalom lép fel, a gyakorlatot azonnal hagyd abba. Ha a fájdalom, rosszullét nem múlik, fordulj sürgősen orvoshoz.
A szolgáltatást mindenki saját felelősségére használhatja!


3. A Szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció szükséges.

A regisztrációhoz szükséges az alábbi adatok megadása:

  • Családnév, keresztnév
  • E-mail cím, jelszó

     Hasznos lehet, ha a következőket is megadod:

  • Nemed
  • Korod
  • Magasságod
  • Súlyod

A regisztráció során választasz egy jelszót, amelyet köteles vagy titokban tartani. A jelszó titokban tartásáért kizárólag Te felelsz. Tudomásul veszed, hogy a jelszóval kapcsolatban történő bármilyen visszaéléssel kapcsolatban bekövetkező bármilyen jellegű kárért a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Te vagy felelős a jelszó illetéktelen személyek által történő megszerzésével bármely harmadik személynek okozott bármilyen jellegű kárért. Amennyiben tudomásodra jut, hogy jelszavad illetéktelen személy birtokába került, illetve azzal bármilyen jellegű visszaélést követtek el, köteles vagy azt haladéktalanul jelezni a Honlap üzemeltetőjének.

 

Tudomásul veszed, hogy teljes körű polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozol az általad megadott adatok valóságáért. A személyes adatokkal kapcsolatban elkövetett bármilyen jellegű visszaélés miatt a Honlap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. Hozzájárulsz ahhoz, hogy a Honlap üzemeltetője, mint adatkezelő személyes adataidat a szerződésben meghatározottak szerint kezelje, továbbítsa, feldolgozza. Az adatkezelés a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései alapján, annak megfelelően történik. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a regisztrációnak feltétele a szerződésben meghatározott adatok megadása. A kezelendő adatok köre: a regisztráció során megadott Név, Születési idő, Állampolgárság, Nem, e-mail cím (a továbbiakban Adat).

 

A fent megjelölt személyes adataid kezelésének célja részben a honlap használata, részben a Honlap üzemeltetőjének szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából kerül sor.

 

A fenti adatkezeléshez a regisztrációval kifejezetten hozzájárulsz. Az adatkezelést bármikor megtilthatod. Az adatokat a Honlap üzemeltetője törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy így rendelkezel. Amennyiben nem kívánod, hogy a későbbiek során elektronikus üzenetünkkel megkeressünk, kérjük iratkozz le, amelyet a leiratkozas@fitvideo.hu e-mail címre küldött levéllel megteheted. Ilyen irányú kérés esetén e-mail címedet a címlistából töröljük.

Az oldalon lévő fizetős Szolgáltatások és a Shopban vásárolt termékek ellenértékéről, a FitVideo Kft., a törvényi kötelezettségének eleget téve, NAV által elfogadott elektronikus számlát állít ki, amelyet a regisztráció során megadott email címre küldünk el.

Amennyiben személyes adataid megváltoznak, köteles vagy azt a Honlap üzemeltetőjének haladéktalanul bejelenteni.


4. Amennyiben a továbbiakban nem kívánod a Szolgáltatást igénybe venni, bármikor jogosult vagy regisztrációd törlésére.

 

A regisztráció törlésével a Honlap üzemeltetője és a közted lévő szerződés megszűnik.

A Honlap üzemeltetője jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben súlyos szerződésszegést követsz el. Ebben az esetben a Honlap üzemeltetője jogosult felmerült kárának megtérítését követelni.

 

5. Vegyes rendelkezések

 

5.1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

5.2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

 

5.3. A felhasználó a 5.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 

5.4. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató fentiekben megjelölt ügyfélszolgálatán.

 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Naturize Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

6. Hatály és módosítás

 

6.1. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely szolgáltatás használatával a felhasználó elfogadja a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

 

7. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet.

 

Amennyiben az Ön fogyasztői panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell

 

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:http://www.bekeltetes.hu

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu


FitVideo - Budapest, 2010-2015

Csatlakozz most és kezdd el!

Regisztrálj itt!

Használd bármilyen eszközön

otthon, útközben, nyaraláskor, munkaszünetben... eddz amikor és ahogyan szeretnél